Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Synspunkter til Jernbaneverket på høyhastighetsutredningen

Vi mener utredningen som VWI/Jernbaneverket har lagt fram har vært verdifull i å skape positiv oppmerksomhet omkring høyhastighetsbaner, og framtiden for jernbane i Norge generelt. Vi er derfor glade for at dette arbeidet er blitt gjort. Det er klart at arbeidet er for generelt til å kunne danne grunnlag for beslutninger om utbygging eller videre trasevalg. Dette gjelder både utgifter/inntekter, samfunnskonsekvenser og miljøkonsekvenser. Vi har derfor noen anbefalinger for hvordan dette arbeidet bør videreføres, med tanke på integrering i Nasjonal Transportplan (NTP).

Behovet for endrede prioriteringer i samferdselssektoren
Sett i lys av klimatrusselen, og det akutte behovet for å redusere de globale klimagassutslippene med inntil 90 % innen 2050, er det hevet over enhver tvil at nivået på – og veksten i - norsk flytrafikk - både innenriks og utenriks - ikke er bærekraftig. Vi viser til vedlagte utdrag ”Ja til høyhastighetstog i Sør-Norge” fra Framtiden i våre henders landsmøteuttalelse ”Ta klimatrusselen på alvor”, vedtatt på Soria Moria 29.10.2006.

Takling av klimatrusselen krever redusert energiforbruk og økt energieffektivitet i måten vi løser viktige samfunnsoppgaver på. Vi viser til vårt arbeidsnotat ”Energieffektive høyhastighetstog”, som sammenfatter tilgjengelig informasjon og dokumentasjon på energiforbruket for ulike togtilbud. Denne viser at ikke bare vanlige tog, men også høyhastighetstog er svært energieffektive transportmiddel –i flere tilfeller minst like godt som dagens norske togtilbud. Med fordeler i reisetid og praktisk anvendbarhet på korte/mellomlange avstander, som dem i Sør-Norge og Sør-Skandinavia, er dermed høyhastighetstog et stort framskritt sammenlignet med fly.

Høyhastighetstog har altså vist seg å være en energieffektiv transportform. Likevel krever jernbanen som system betydelige trafikkmengder til å kunne forsvares, ikke bare økonomisk, men også miljømessig. Inngrep i naturen er én dimensjon. Energibruk og utslipp forbundet med bygging av drift av infrastrukturen trenger betydelige trafikkmengder for å kunne bli "nedbetalt" og må derfor tas i betraktning. Et nytt og bedre transporttilbud kan også bidra til en betydelig vekst i det totale trafikkomfanget, noe som kan trekke i negativ retning miljømessig. Alt dette gjør det enda mer viktig for Framtiden i våre hender å understreke at jernbanesatsing må komme som erstatning for utbygging av veger og flyplasser, ikke som et tillegg. Utbygging av jernbanen må bidra til å stoppe vegutbygging og planer om nybygg / utvidelser av terminaler og rullebaner.

Framtiden i våre hender legger vekt på at erfaringene med høyhastighetstog viser en dramatisk reduksjon i flytilbudet på de strekninger lik dem vi her snakker om. Et slikt togtilbud vil dessuten gjøre det mulig å bruke kraftig skjerpede tiltak for å redusere flytrafikken. Erfaringene tilsier derfor at målet bør være at flytrafikken nærmest legges ned på strekninger med høyhastighetstog. Det vil bidra til at den positive miljøeffekten av nye baner økes ytterligere i forhold til de prognoser som VWI/Jernbaneverket og Norsk Bane har brukt, og som ikke tar høyde for sterkere restriktive virkemidler.

pdf  Les hele høringsuttalelsen Synspunkt til Jernbaneverket på høyhastighetsutredningen 153.32 Kb