Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etisk avkastning?

Fondsforvaltere spiller en sentral rolle i utformingen av metodene og prinsippene som ligger til grunn for samfunnsansvarlige investeringer. For å vurdere hvilket potensiale positiv filtrering som investeringsmetode har for å få næringslivet til å ta mer samfunnsansvar, har vi i denne studien sett på hvilke investerings- og arbeidsmetoder fondsforvaltere og SRI-rådgivere  bruker i sine vurderinger av selskapene med hensyn til etiske kriterier.
Hele rapporten Les hele rapporten "Etisk avkastning?" 624.95 Kb
Fondsforvaltere spiller en sentral rolle i utformingen av metodene og prinsippene som ligger til grunn for samfunnsansvarlige investeringer. For å vurdere hvilket potensiale positiv filtrering som investeringsmetode har for å få næringslivet til å ta mer samfunnsansvar, har vi i denne studien sett på hvilke investerings- og arbeidsmetoder fondsforvaltere og SRI-rådgivere  bruker i sine vurderinger av selskapene med hensyn til etiske kriterier.
pdf Les hele rapporten "Etisk avkastning?" 624.95 Kb

Av Elisabeth Udgaard

Samfunnsansvarlige investeringer og bedriftenes samfunnsansvar er en del av en prosess der samfunnet redefinerer ansvarsforholdene i næringslivet. Investorer har gjennom sin egenskap som eiere et stort ansvar for denne prosessen.

Så vel i Norge som internasjonalt har investorer de siste årene viet samfunnsansvarlige investeringer økt oppmerksomhet. Dette skyldes både kravet fra sivilsamfunnet om et mer ansvarlig næringsliv og mer helhetlige finansielle risikovurderinger.

Gjennom å integrere sosiale og miljømessige hensyn i investeringsanalysen kan samfunnsansvarlige investeringer være en viktig drivkraft for å få næringslivet til å ta større samfunnsansvar, og slik bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Hos mange institusjonelle investorer er spørsmålet ikke lenger om investorer og finansbransjen skal ta hensyn til sosiale og miljøaspekter i sine investeringer, men hvordan de skal gjøre det. Aktuelle spørsmål for investorene er: Skal man nøye seg med å kaste ut de verste selskapene (negativ filtrering)? Skal man heller lete etter de beste selskapene, (best-i-klassen / positiv filtrering) for å sette pengene i dem? I tilfelle: Skal kun noe av kapitalen reserveres positiv filtrering, og resten forvaltes etter et minimum av negativ filtrering, fordi man ellers ville tatt for høy risiko ved omfattende innskrenkninger i investeringsuniverset? Hvor aktivt skal man utnytte innflytelsen som eierskapet gir over selskapene man investerer i?

Funn

Forvalterne ekskluderer (negativ filtrering) eller inkluderer (positiv filtrering) - eller som regel en kombinasjon derav, firmaer i investeringsuniverset basert på etiske, sosiale eller miljømessige krav. Som regel blir den finansielle analysen gjennomført først. Når selskapet oppfyller de finansielle kravene, undersøker SRI-analytikere om selskapet lever opp til de utenomfinansielle kravene som investor stiller, og ekskluderer eller inkluderer deretter.

I tillegg til filtrering, bruker forvalterne ulik grad av aktiv eierskapsutøvelse, vanligst gjennom ulike former for dialog med selskapsledelsen knyttet til beslutninger om hvorvidt man skal inkludere eller utelukke selskapet fra investeringsuniverset.

Forvalternes valg av positiv filtreringsmetode er utslagsgivende for om positiv filtrering har potensiale til å bidra til et mer ansvarlig næringsliv. Best-i-klassen metoden ser ut til å ha størst potensiale til å utgjøre en forskjell, fordi den tiltrekker seg mer kapital, og i utgangspunktet inkluderer, og dermed kan påvirke i, hele næringslivet og ikke bare noen få sektorer. Det største problemet er at mye av informasjonen finansanalytikerne baserer sine vurderinger på er uverifisert på den måten at den kommer fra de potensielle investeringsobjektene selv. Dette gjør metodene lite robuste og etterprøvbare. Man risikerer at selskaper belønnes med investeringsanbefalinger for bruk av bærekraftsretorikk (green- og bluewashing) uten reelle forandringer i retning av en mer bærekraftig virksomhet.

Vår undersøkelse viser også at forvalterne og screeningsselskapene kun måler sin suksess i finansielle termer. Forvalterne bør utfordres slik at de også blir i stand til å måle og rapportere i hvilken grad investeringene har bidratt til miljøforbedringer og bedrede sosiale standarder.

Et annet funn er at det finnes store forskjeller mellom fondsforvalterne i hvordan de anvender metodene i praksis. Disse forskjellene har en stor innflytelse på potensialet i samfunnsansvarlige investeringer. Det betyr at investorer har et stort ansvar for å forsikre seg om at metodene er tilfredstillende og at fondsforvalterne leverer det som kreves i forhold til investorens egne etiske kriterier.

De aller fleste forvalterne og screenerne vi spurte er enige om at aktivt eierskap i kombinasjon med positiv filtrering blir den mest hensiktsmessige metoden innen etisk kapitalforvaltning. Samtidig er det tydelig at det er behov for flere gode kvantifiserbare indikatorer på områder som menneskerettigheter og åpenhet, og det fremheves som positivt at det foregår et internasjonalt samarbeid om å utvikle slike indikatorer, blant annet gjennom Global Reporting Initiative (GRI).

Anbefalinger

Det er viktig at investorer er nøye i sitt valg av fondsforvaltere, og stiller krav om nøyaktig og detaljert informasjon om metoder og rapportering. Resultatene skal ikke bare måles som finansiell avkastning, men også i forhold til konkrete bidrag til bærekraftig utvikling, eksempelvis nedgang i klimagassutslipp eller forbedringer i arbeiderrettigheter.

Forvalterne må på sin side bli langt flinkere til å utarbeide objektive kriterier som måler faktisk adferd hos bedriftene. Bare slik kan man unngå å vurdere selskapene bare utfra deres egen retorikk.

pdf  Hele rapporten "Etisk avkastning? Positiv filtrering som middel for bedre sosial og miljømessig standard i næringslivet" (pdf) 624.95 Kb