Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimatiltak nå, Stoltenberg!

Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg
Som engasjerte besteforeldre er vi sterkt bekymret for den ukontrollerte globale oppvarmingen, og for den klimaframtid som våre barnebarn går i møte.  Signalene er at vi er i ferd med å kjøre klimaet i grøften på en måte og med en grundighet som menneskelig sivilisasjon ikke har opplevd før. Ja, jeg vil våge påstanden at vi nå, i vår tid, med relativt åpne øyne (men med fokus på helt andre sider av tilværelsen), er i ferd med å ødelegge, i det minste forringe kraftig, det miljøet vår sivilisasjon er fundamentalt avhengig av. (Forskningssjef Knut H. Alfsen, klimatidsskriftet Cicerone nr. 3/06)

På de aller fleste områder har utviklingen gått i feil retning: Flere forurensende gassturbiner på sokkelen, økende biltrafikk, økende flytrafikk, et generelt økende forbruk. Behovet for mer energi har fått lov å gå foran den langt viktigere oppgaven å redusere klimagassutslippene.
Mottiltakene har vært helt utilstrekkelige og politikken har manglet den helhetlige utforming og retning som må til hvis den farlige utviklingen skal snus.  

De menneskeskapte klimaendringene reiser fundamentale etiske spørsmål om vårt ansvar for langsiktige konsekvenser av våre kortsiktige valg.
Som besteforeldre har vi vært altfor tause altfor lenge. Vi er skribenter, universitetsansatte, biskoper, tidligere politikere og kulturarbeidere. Vi har skrevet under på et opprop fra organisasjonen Framtiden i våre hender, og oppfordrer alle andre besteforeldre til å gjøre det samme. Vi kan ikke lenger se på at vanetenking og politiske feilprioriteringer setter våre barnebarns liv og helse på spill!

Klimaproblemet er globalt og ingen nasjon kan løse det alene. Men klimaproblemet kan heller ikke løses uten at hver nasjon gjør sin del av jobben. Norske utslipp av klimagasser ligger nå ca 9 prosent høyere enn i 1990.
Vi krever: En troverdig, ærlig og realistisk klimapolitikk basert på anbefalingene fra FNs klimapanel. Det kan komme til å innebære vanskelige omstillinger, inkludert begrensninger  i vårt personlige forbruk. Det vil vi selvsagt akseptere for våre barnebarns skyld.

Soria Moria-erklæringen viser vilje til å vektlegge klima. I forbindelse med Nairobi-konferansen har miljøvernministerens tale vært tydelig og klar, selv om resultatet av forhandlingene var magert. Igjen har vi sett hvor tungt det er å komme videre i arbeidet med gjensidige klimaforpliktelser FN-landene mellom. Initiativet fra Norge og Sverige for å samle de mest villige miljøvernministrene i verden til et spesialmøte neste år er et riktig og viktig skritt.

Det internasjonale samfunn trenger handling ikke bare forhandlinger. Vi er derfor svært glade for utredningen fra Lavutslippsutvalget, som har vist at samlede norske utslipp kan reduseres betydelig, med inntil 80 prosent innen 2050. 
Norge har fått muligheten for å framstå som et forbilde i klimapolitikken. Kostnadene behøver heller ikke å bli så store. Det må snarest utarbeides en forpliktende, sektorovergripende handlingsplan, slik at:

  • de store utslippene fra anleggene på norsk sokkel reduseres
  • forurensningen fra fly- og biltrafikk begrenses så det monner
  • pris- og avgiftspolitikken konsekvent stimulerer lavutslippsalternativer
  • vi får en storsatsing på energisparing og CO2-nøytral oppvarming
  • innsatsen innen klimaforskning og teknologiutvikling blir forsterket

Regjeringens avtale med Statoil kan etter manges mening komme til å bety mye for utvikling av en bedre renseteknologi og lagring av CO2. Men en slik avtale betyr ikke at vi kan minske vår innsats på andre områder av klimapolitikken. Det må iverksettes en omfattende og vedvarende klimavettkampanje, slik at hele befolkningen kan trekkes med i en dugnad for å trygge vår felles framtid. 

Som olje- og gasseksportør har Norge et særlig ansvar for internasjonalt klimapolitisk engasjement. For å nå Norges mål i Kyotoavtalen må kjøp av utslippskvoter i utlandet bare supplere innenlandske tiltak. Skal vi med tyngde kunne stille krav og gå i bresjen for nye og mer ambisiøse klimaavtaler, må vi snu utviklingen her hjemme og sørge for reelle reduksjoner av våre egne klimagassutslipp. 

På dette grunnlag ønsker vi regjeringen lykke til i klimapolitikken. Forskningen viser at det haster! Vi er overbeviste om at politikere som med mot, alvor og energi går løs på vår tids største kollektive utfordring, også vil vinne folkets respekt og tillit. Moralsk sett finnes det ikke noe annet mulig valg: Våre barnebarns framtid, velferd og trygghet er jobb nummer en.

Kåre Willoch (tidligere statsminister)
Per Kleppe (tidligere finansminister)
Hermod Skånland (tidligere sentralbanksjef)
Reiulf Steen (tidligere partileder og statsråd)
Rakel Surlien (lagdommer, tidligere miljøvernminister)
Kjellbjørg Lunde (utdanningsdirektør, tidligere parlamentarisk leder)
Hans Martin Seip (professor/klimaforsker)
Sigbjørn Grønås  (professor/klimaforsker)
Ole D. Hagesæther (biskop)
Finn Wagle (biskop)
Ebba Haslund  (forfatter)
Inge Eidsvåg  (lektor/forfatter)
Erik Dammann (forfatter)

Initiativtaker til kampanjen er Halfdan Wiik (bibliotekar)

Ønsker du å støtte klimaoppropet klikk her

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!