Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet granskes i det stille

I all stillhet har Oljefondets forvaltere for første gang igangsatt en aktiv screening av fondets investeringer. Begrensninger i mandatet gitt CaringCompany gjør at resultatet kan bli magert. Sikkert er det at verken atomvåpen, klasebombeprodusenter eller konvensjonelle våpenprodusenter vil bli kastet ut.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I all stillhet har Oljefondets forvaltere for første gang igangsatt en aktiv screening av fondets investeringer. Begrensninger i mandatet gitt CaringCompany gjør at resultatet kan bli magert. Sikkert er det at verken atomvåpen, klasebombeprodusenter eller konvensjonelle våpenprodusenter vil bli kastet ut.


Av Pia A. Gaarder
NorWatch

Mens etikkutvalget arbeider på spreng for å utarbeide et forslag til brede etiske retningslinjer for Oljefondet, jobber CaringCompany Etikanalytikerne AB med å finkjemme Oljefondet for selskap som strider mot dagens uttrekksmekanisme basert på Folkeretten.

Det svenske analyseselskapet fikk oppdraget fra Finansdepartementet før nyttår. Den begrensete anbudskonkurransen ble kunngjort i Norsk Lysningsblad i juli, og siden er det blitt helt stille rundt saken.

Men CaringCompany har arbeidet allerede i to og en halv måned. Analyseselskapet som allerede har screenet KLPs aksjeportefølje, skal i månedskiftet mars/april levere en rapport og en liste over eventuelle selskap som strider med Norges internasjonale folkerettslige forpliktelser.

Men det er ikke sikkert at CaringCompany finner noe selskap som etter Finansdepartementets begrensede kriterier må ut av fondet. Det man kan si med sikkerhet er at alle våpenprodusenter som Oljefondet er inne i, ikke vil bli berørt.

Biologiske og kjemiske våpen
Regjeringen ble for ett år siden pålagt av Stortinget å oppnevne et etikkutvalg. Men på bølgen av kritikkstormen mot Oljefondets mange uetiske investeringer, åpnet regjeringen også for en utvidet tolkning av dagens uttrekksmekanisme basert på Folkeretten.

Og det er denne screeningen av Oljefondet som Caring Company nå tar seg av. De skal screene fondet for selskap som bryter med FNs konvensjoner om antipersonellminer, kjemiske våpen, biologiske våpen, FNs barnekonvensjon artikkel 34 og 35 om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi samt ILOs konvensjon 182 om de verste former for barnearbeid.

- Det dreier seg om et veldig spesifikt oppdrag. Forvalterne av Petroleumsfondet har laget en liste over en rekke internasjonale konvensjoner. De vil at vi skal koble dem opp mot deres investeringsunivers og finne selskaper som eventuelt bryter disse konvensjonene, forteller Ulrika Hasselgren i CaringCompany til NorWatch.

Folkeretten ingen garanti
Etter å ha brent seg kraftig, har Oljefondets forvaltere dermed innført et føre-var prinsipp. Isteden for å sitte og vente på avsløringer fra annet hold, vil forvalterne sikre seg mot at det finnes selskap som per i dag strider mot dagens uttrekksmekanisme.

- Caring Company har ikke mandat til å trekke ut selskap fra Oljefondet. De har fått i oppdrag å lage en liste som deretter vil bli grundig vurdert ut fra de ressursene vi selv har i departementet, i Norges Bank og i Folkerettsrådet, sier avdelingsdirektør Yngvar Tveit i Finansdepartementet til NorWatch.

Finansdepartementet er spent på om CaringCompany finner noe selskap som må ut av Oljefondet. Og det har de all grunn til. For i motsetning til det mange tror, er Folkeretten en svært begrenset retningslinje for etiske investeringer.

Med folkerettens velsignelse er for eksempel Oljefondet fortsatt inne i klasebombeprodusenten General Dynamics fordi det fortsatt ikke finnes noen internasjonal konvensjon på dette området. Og det til tross for at udetonerte bomber fungerer på samme måte som landminer.

Ulrika Hasselgren i CaringCompany bekrefter at de har fått et mandat som gjør at de ikke kan anbefale at klasebombeprodusenter trekkes ut av fondet.

Ingen på listen
På direkte spørsmål om CaringCompany per i dag - få uker før screeningen er over - har funnet noen selskap, svarer Hasselgren benektende:

- Innen det investeringsunivers vi skal undersøke og på grunnlag av mandatet fra Petroleumsfondets forvaltere, har vi per i dag ikke noe selskap som kan utelukkes, sier hun.

I Oljefondets historie har det skjedd bare en gang at et selskap er blitt trukket fra fondets investeringsunivers, nemlig Singapore Technologies Engineering på grunn av produksjon av landminer.

Skulle CaringCompany finne produsenter i Oljefondet som er underleverandører til landmineproduksjon, vil dette også kvalifisere til å bli utelukket av fondet. Men analyseselskapet vil ikke kunne anbefale at fondet går ut av selskapene Chartered Semiconductors og ST Assembly Test Service som er søsterselskap til landmineprodusenten Sigapore Technologies Engineering – slik de derimot anbefalte Sjunde AP Fondet å gjøre.

Det er også utelukket at CaringCompany kan anbefale at Oljefondet trekker seg ut av de to store amerikanske atomvåpenprodusentene, Lockheed Martin og Honeywell International. Det har de ikke mandat til.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!