Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mandat til etisk Oljefond

I statsbudsjettet som ble lagt frem 3.oktober 2002, har Finansdepartementet presentert et mandatforslag til etikkutvalget som skal utarbeide etiske retningslinjer for Oljefondet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I statsbudsjettet som ble lagt frem 3.oktober 2002, har Finansdepartementet presentert et mandatforslag til etikkutvalget som skal utarbeide etiske retningslinjer for Oljefondet.

Regjeringen tar sikte på å legge frem saken for Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 2004. Utnevnelsen av utvalgets medlemmer kan ventes i den nærmeste fremtiden. Her er ordlyden til mandatforslaget:

Mandat til utvalget som skal fremme forslag om et sett av etiske retningslinjer for Petroleumsfondet
Utvalget skal i samsvar med Stortingets vedtak 21. juni 2002 «fremme forslag om et sett av etiske retningslinjer for Petroleumsfondet». Det er naturlig at spørsmål knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter samt styre og ledelse av selskaper blir vurdert i denne sammenhengen.

Utvalget skal definere begrepet etiske retningslinjer nærmere og vurdere formålet med slike retningslinjer for Petroleumsfondet. Utvalget skal kartlegge omfanget av forvaltning etter etiske kriterier hos andre store fond internasjonalt og vurdere erfaringer og oppnådde resultater i de fondene som har etiske retningslinjer.

Utvalget skal vurdere anvendelsesområdet for de etiske retningslinjene herunder hvilke finansielle instrumenter og geografiske områder som skal omfattes. Videre skal utvalget vurdere hvordan bruken av retningslinjene skal avgrenses i forhold til selskaper som i større eller mindre grad eier, eies av eller handler med selskaper som ikke tilfredsstiller retningslinjene.

Utvalget skal vurdere ulike alternativer for hvordan etiske retningslinjer kan utformes, herunder utøvelse av eierrettigheter, begrensninger av investeringsmulighetene etc. Det må gjøres rede for hvilke krav til informasjonsinnhenting som følger av ulike former for retningslinjer og om slik informasjon er tilgjengelig og etterrettelig for alle finansielle instrumenter fondet kan investeres i.

Utvalget skal utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av ulike retningslinjer, herunder hva slike retningslinjer vil bety for fondets forventede avkastning og risiko samt kostnader.

Utvalget skal legge vekt på at de foreslåtte retningslinjene er entydige og objektive og mulige å kontrollere ut fra tilgjengelig informasjon i kapitalmarkedene. Videre bør retningslinjene gi klare ansvarsforhold mellom Finansdepartementet og den operative forvalteren av fondet. Krav til finansiell etterprøvbarhet av forvaltningsresultatene skal ikke svekkes som følge av etiske retningslinjer.

Finansdepartementet kan gi tillegg eller gjøre endringer i mandatet.

Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. juni 2003.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!