Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Blokkerte jernbane for å bli hørt

En gruppe innbyggere i nærheten av det delvis Norsk Hydro-eide aluminaraffineriet Alpart på Jamaica blokkerte nylig selskapets private jernbane. Grunnen var utbredt misnøye med kompensasjoner etter forurensende utslipp fra fabrikken. Mens ledelsen ved Alpart advarer med at denne typen aksjoner kan føre til en midlertidig stans i produksjonen, uttaler representanter for de berørte landsbyene at de bare ønsker en rettferdig erstatning for plagene de blir påført.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
En gruppe innbyggere i nærheten av det delvis Norsk Hydro-eide aluminaraffineriet Alpart på Jamaica blokkerte nylig selskapets private jernbane. Grunnen var utbredt misnøye med kompensasjoner etter forurensende utslipp fra fabrikken. Mens ledelsen ved Alpart advarer med at denne typen aksjoner kan føre til en midlertidig stans i produksjonen, uttaler representanter for de berørte landsbyene at de bare ønsker en rettferdig erstatning for plagene de blir påført.


Av Jørn Stave
Norwatch

NorWatch besøkte nylig selskapet Alpart, som eies 35 % av Hydro Aluminium. Selskapet utvinner bauxitt og produserer alumina i nærheten av byen Mandeville på den karibiske øya Jamaica. Nyheten om blokaden stammer fra avisen The Gleaner og protestene kommer til overflaten bare et par uker etter at NorWatch besøkte de berørte landsbyene. 

Også tidligere har selskapet blitt møtt med kritikk fra sine naboer. Ifølge informasjonsdirektør Lance Neita, mottar Alpart nesten daglige klager fra mennesker som mener seg berørt av gruvedriften eller av utslipp fra aluminaraffineriet. Men også selskapets andre virksomheter, som består i et 15 kilometer langt transportbånd fra gruveområdene til fabrikken og en jernbane som frakter alumina til havneanlegget Port Kaiser på sørkysten av øya, er gjenstand for konflikter.

Ødelagte avlinger
Siden gjenåpningen av Alparts aluminaraffineri i 1989, etter flere år med nedgangstider i aluminiumsindustrien som til slutt førte til at fabrikken ble nedlagt på midten av 1980-tallet, har Hydro Aluminium sikret store deler av sin råvaretilgang gjennom eierandelen i selskapet. Alpart representerer i dag Jamaicas største utenlandske investering, og blir ansett som en sentral aktør i landets økonomi gjennom årlige skatter og avgifter på omkring 190 millioner kroner.

Ikke alle er imidlertid like begeistret over selskapets virksomhet. Dette gjelder særlig i fabrikkens nærområder.

- Vi plages veldig av støv og forurensning fra Alpart, men bare noen få personer har mottatt kompensasjon, forteller en oppgitt Aretha Forbes i landsbyen Downs, omkring 5 kilometer unna aluminaraffineriet.

Lance Neita i Alpart har hørt liknende historier før og sier han har forståelse for mye av frustrasjonen i lokalsamfunnene. Men han understreker også at mange av klagene baserer seg på misforståelser og urettmessige krav.

- Vi vurderer likevel hver enkelt henvendelse, og selskapet har utarbeidet retningslinjer som bl.a. innebærer at en av våre ansatte skal besøke de berørte innbyggerne innen ett døgn etter at klagen er mottatt, forklarer Neita.

Blokaden av Alparts jernbane skjedde i den lille landsbyen Stephen's Run, som ligger et par kilometer sør for aluminaraffineriet. Denne landsbyen er bare ‚n av tilsammen 18 landsbyer i nærheten av fabrikken, men innbyggerne blir særlig berørt av at selskapets jernbanelinje passerer like ved. I tillegg til å transportere alumina, som er råstoffet i aluminiumsproduksjonen, frakter togene også kaustisk soda, som brukes i fabrikken for å raffinere bauxitt til alumina.

- Når togene kjører forbi lukter det av og til helt grusomt, særlig hvis noe av luten lekker ut fra vognene, sier Adessa Wright i Stephen's Run.

Hovedårsaken til aksjonen var imidlertid manglende vannforsyning og ødelagte avlinger. Lokalbefolkningen mener at avlingene tar skade av aluminautslipp fra fabrikken som etterlater bygninger og jorder under et hvitt dekke av støv. Ifølge informasjonsdirektør Lance Neita, skjer det også sporadiske utslipp av kaustisk soda, som er et etsende stoff som både ødelegger avlinger og eiendommer. Han hevder imidlertid at bruken av takstmenn for å fastslå skadene gjør at alle mottar en rettferdig ex gratia-erstatning.    

Raymond Barnes, som er talsperson for landsbybeboerne, klager imidlertid på at kompensasjonene ikke er tilstrekkelige og dessuten at vannrørene har vært tørre i lengre tid. Etter et møte med representanter fra selskapet forventer han nå at dette problemet blir tatt hånd om.

- Dersom de oppfyller løftene, så vil det ikke komme flere demonstrasjoner. Men hvis dialogen med selskapet ikke gir resultater, ser vi oss tvunget til å gå til videre skritt.uansett hva som måte kreves, uttaler Barnes til avisen The Gleaner.

Ørsaken til manglende vannforsyning skal ifølge selskapet være at innbyggere i andre landsbyer ulovlig har koblet seg til vannledningen. Alpart forsyner daglig 13 landsbyer med over en million liter vann.

Rustskader
En av de vanligste klagesakene i forbindelse med Alparts aluminaraffineri er rustskader på hustak av bølgeblikk. Dette har vært et gjennomgangstema siden 1970-tallet, da folk begynte å mistenke at utslipp fra fabrikken bidro til at takene rustet raskere enn tidligere. Inntil det statlige Jamaica Bauxite Institute utførte en teknisk studie av problemet i 1991, valgte selskapet å kompensere et mer eller mindre tilfeldig utvalg av innbyggere med nye aluminiumstak.

- Resultatet av studien var at vi anbefalte å innføre to kompensasjonssoner rundt fabrikken; beboere i den innerste sonene skulle få 100 % erstatning for rustskader, mens innbyggerne i sonen utenfor ble gitt 80 % kompensasjon. Inndelingen var basert på den dominerende vindretningen omkring fabrikken, forklarer Worrel Lyew-You i Jamaica Bauxite Institute.

Ifølge Lyew-You ble det ikke klarlagt hva som var årsaken til rustskadene. En mulig grunn kan være svovelutslipp fra fabrikken, men det kan også skyldes fuktig aluminastøv eller lut som tas av vinden og spres med været.   

Erstatningsordningen eksisterer fortsatt, og har bidratt til stor frustrasjon blant folk som bor like utenfor kompensasjonssonene.

- De sier at vindretningen gjør at vi ikke påvirkes av forurensningen, men alle her vet at vinden skifter stadig vekk. Ingen skal fortelle meg at takene ikke ruster like mye her som andre steder nær fabrikken, sier en forarget Olive Smith i landsbyen Lititz.

- Det er en skam at vi ikke får en rettferdig behandling av selskapet, sier hun.

Lance Neita i Alpart viser til en studie utført av et amerikansk konsulentselskap, som hevder at forurensning fra fabrikken ikke er årsaken til rustskadene. Ifølge rapporten er takene som brukes av dårlig kvalitet og dessuten pekes det på at blikkplatene har blitt oppbevart i fuktige omgivelser, som kan ha bidratt til noe rusting, men dog ikke mer enn det som må forventes av gamle tak av denne typen.

- Vi har likevel valgt å fortsette erstatningsordningene, siden vi ikke kan utelukke vårt eget ansvar for skadene, sier Lance Neita, som innrømmer at innføringen av kompensasjonssoner fortsatt bidrar til konflikter med enkelte landsbyer.

Landsbyråd
Det har skjedd store endringer innen bauxitt- og aluminaindustrien på Jamaica de siste årene. En banebrytende avtale mellom myndighetene, selskapene og fagforeningene, der alle parter påtar seg ansvar for å sikre stabile vilkår for industrien, ble inngått i 1998.

- Neste skritt bør være å involvere lokalsamfunnene i en felles avtale, sier Lance Neita.

Etter flere store demonstrasjoner på midten av 1990-tallet, finansierer Alpart nå flere lokale prosjekter for å sikre gode forbindelser til sine naboer. Selskapet har også innført en ordning der alle direktørene har "adoptert" hvert sitt lokalsamfunn, i tillegg til opprettelsen av flere landsbyråd som hver måned har møter med selskapet og representanter for myndighetene.

Dianne Gordon i Jamaica Bauxite Institute berømmer disse initiativene, men understreker at bauxitt- og aluminaindustrien med nødvendighet fører til konflikter med lokalsamfunnene. Dette har sin årsak i industriens uunngåelige miljøkonsekvenser og det faktum at Jamaica er det eneste landet der denne typen virksomhet foregår i tett nærhet til tusener av mennesker.

- Selv om enkelte konflikter skyldes urettmessige krav fra innbyggerne, er det legitimt å mene at selskapene kan gjøre langt mer for lokalsamfunnene. Det er frustrerende for fattige bønder å være vitne til at velstand skapes i nabolaget uten at de selv får en del av kaken, sier Gordon.  

Anmeldelse?
Det mest omfattende og varige miljøproblemet ved Alpart er avfallsproduktet rødslam. For hvert tonn alumina som produseres etterlates det omkring ett tonn alkalisk rødslam, som pumpes ut i en gigantisk "innsjø" utenfor fabrikken.

Etter at Alpart innførte en ny metode for å gjenvinne luten og spre slammet i tynne lag som tørker raskere, hevder ledelsen i selskapet at tilsiget til grunnvannet nå er minimalt.

- Av i alt åtte målebrønner omkring fabrikken, viser sju av dem en positiv trend. Dette er etter min mening langt viktigere enn absolutte verdier, påstår konserndirektør Ray Gendron.

Da NorWatch besøkte Alpart var selskapet i full gang med å legge en plastmembran langs kanten av rødslam-deponiet. Dette skal hindre at væsken som blir liggende på toppen av det tørkede slammet siger ut i kantene.

Ikke alle er imidlertid like sikre på at vannkildene ved Alpart er trygge. Representanter for opposisjonspartiet

Jamaica Labour Party var for en tid tilbake på Alpart for å ta uavhengige prøver av vann, avlinger og husdyr, samt for å gjennomføre en helseundersøkelse blant barn i nærheten av fabrikken.

Resultatene av disse prøvene har vært ventet i lengre tid, men er ennå ikke offentliggjort. Hensikten med undersøkelsene skal være å skaffe bevis til en eventuell anmeldelse av Alpart. Jamaica Labour Party har ved gjentatte anledninger ytret seg kritisk til landets bauxitt- og aluminaindustri, som i stor grad kontrolleres av utenlandske selskaper.

------------------------------------------

"Dersom de oppfyller løftene, så vil det ikke komme flere demonstrasjoner. Men hvis dialogen med selskapet ikke gir resultater, ser vi oss tvunget til å gå til videre skritt.uansett hva som måte kreves." Raymond Barnes, representant for landsbyen Stephen's Run, 23. mai 2001.

------------------------------------------


Fakta: Hydro Aluminium i Jamaica
Alpart (Alumina Partners of Jamaica) er et samarbeid mellom Hydro Aluminium, med en eierandel på 35 %, og amerikanske Kaiser Aluminium som kontrollerer resten av selskapet og som er operatør. Selskapet utvinner bauxitt gjennom det nyetablerte AMV (Alpart Mining Venture), og produserer alumina i et raffineri utenfor byen Mandeville. Bauxitten fraktes til fabrikken via et 15 km langt transportbånd, mens sluttproduktet alumina transporteres med jernbane til selskapets havneanlegg på sørkysten, ca. 11 km unna. Alpart ble opprinnelig etablert i 1966 og aluminaraffineriet sto ferdig i 1969. Etter nedleggelse og påfølgende gjenåpning, kjøpte Hydro seg inn i selskapet i 1989. Alpart sysselsetter omkring 1200 arbeidere og produserte i fjor 1,5 millioner tonn alumina, hvorav en vesentlig andel skipes til norske aluminiumsverk.

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!