Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Forurenser som to gasskraftverk

Hydro Agri Trinidad har en rekke utfordringer på miljøsiden. Det er aldri utarbeidet noen miljøkonsekvensanalyse for anlegget, selv om anleggene slipper ut store mengder nitrogenoksider, og CO2 i en mengde tilsvarende to norske gasskraftverk. En uavhengig miljøkonsulent på Trinidad beskylder dessuten selskapet for å bryte grensene for temperatur på kjølevannet som slippes ut fra produksjonen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Hydro Agri Trinidad har en rekke utfordringer på miljøsiden. Det er aldri utarbeidet noen miljøkonsekvensanalyse for anlegget, selv om anleggene slipper ut store mengder nitrogenoksider, og CO2 i en mengde tilsvarende to norske gasskraftverk. En uavhengig miljøkonsulent på Trinidad beskylder dessuten selskapet for å bryte grensene for temperatur på kjølevannet som slippes ut fra produksjonen.


Av Tarjei Leer-Salvesen
NorWatch

Da NorWatch besøkte Trinidad, brukte vi mye tid på å få tak i en kopi av miljøkonsekvensanalysen for Hydro Agri Trinidad sin virksomhet. Jakten på dokumentet ble imidlertid avsluttet da HATs HMS-sjef Kawal Maraj innrømmet at en miljøkonsekvensanalyse aldri har blitt laget. Selskapet opplyser til NorWatch at "enkelte miljøforhold" har blitt omtalt i studien som Norsk Hydro gjorde for internt bruk da de kjøpte anleggene i sin tid. Men dette dreide seg ikke om uavhengige analyser, den aktuelle studien ble ikke offentliggjort, og omhandlet ikke alle sidene ved virksomheten slik en miljøkonsekvensanalyse skal.

To millioner tonn CO2
Det viktigste råstoffet som brukes i ammoniakkproduksjonen er naturgass. I produksjonen genereres mye CO2, som ikke inngår i sluttproduktet, og store mengder av denne drivhusgassen slippes dermed ut i atmosfæren. HAT genererer dessuten sin egen kraft av naturgass, og bruker den offentlige el-forsyningen kun som reserve. Noe CO2 selges til en metanolfabrikk lokalt, og noe selges til et selskap som leverer gass til bryggerier. Til sammen kan likevel Hydro Agri Trinidad notere seg for CO2-utslipp på mer enn to millioner tonn årlig. Det betyr at ammoniakkproduksjonen slipper ut like mye CO2 som de to planlagte gasskraftverkene selskapet Naturkraft planlegger på Kårstø og Kollsnes i Norge.

Beregningene  til  den  norske  organisa-sjonen Fellesaksjonen mot gasskraftverk viser at 2 millioner tonn CO2  tilsvarer utslippene fra 600.000 biler. Trinidad & Tobagos bilpark teller snaut 300.000 biler. Tar man utgangspunkt i tallene fra Fellesaksjonen mot gasskraftverk, så tilsvarer utslippene av CO2  fra HAT det dobbelte av Trinidad & Tobagos samlede bilpark.

Flere problemer
Utslippene fra HAT av nitrogenoksider (NOx) er 727 tonn i året, får NorWatch opplyst fra Tore Jenssen, HMS-leder i Hydro Agri. NOx-utslipp i store konsentrasjoner kan medføre sur nedbør og helseproblemer. NOx-utslippene ved HAT er høyere enn den mengden gasskraftselskapet  Naturkraft har søkt SFT om å få slippe ut fra hvert av sine planlagte gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø (662 tonn årlig). Imidlertid er NOx-utslippene ved HAT hele fem ganger høyere enn SFT gav Naturkraft tillatelse til å slippe ut (150 tonn årlig fra hvert av gasskraftverkene).

I området Point Lisas Industrial Estate, der HATs ammoniakkfabrikker ligger, finnes også mye annen gassrelatert industri med høye NOx-utslipp. Hva slags helsemessige og miljømessige effekter NOx-utslippene fra HAT har lokalt i Trinidad, er ikke kjent. Dette er spørsmål den manglende miljøkonsekvensanalysen kunne ha gitt svar på.

En uavhengig miljøkonsulent, Ruairidh Mc Gaw, gjennomførte ved to anledninger i mars 1999 temperaturmålinger av kjølevannet ved HAT under et oppdrag for miljøorganisasjonen Fishermen & Friends of the Sea. Hans analyser viste at kjølevannet holdt en høyere temperatur når det ble sluppet ut i havet enn det selskapet selv opplyste. HMS-sjef Kawal Maraj opplyste at temperaturen skal ligge på 40 grader Celcius eller like under. Mc Gaws analyser viste temperaturer på 45 grader.

Mc Gaw uttalte til NorWatch at han er usikker på de økologiske konsekvensene av en så høy temperatur i kjølevannet som går ut fra anlegget. På den ene siden trekker han frem muligheten for høy algevekst, på den andre siden påpeker han at en del organismer ikke vil overleve så høye temperaturer over tid. Mc Gaw beskylder HAT for lovbrudd i forbindelse med håndtering av kjølevannet.

Da NorWatch besøkte HAT, pekte selskapets HMS-sjef Kawal Maraj på den lille teigen med mangroveskog ved siden av fabrikken som fortsatt ikke har måttet vike plass for fabrikker eller havneanlegg, for å bevise at virksomheten ved HAT ikke truer miljøet. Han viste til at de store havskilpaddene legger eggene sine i denne skogen. Skilpaddene krever nemlig et rent miljø der de vil legge eggene sine. Påstanden om havskilpaddene møtte hoderisting hos miljøvernere og landsbybeboere NorWatch var i kontakt med. De påpekte at havskilpaddene legger egg på østkysten av Trinidad, ikke på vestkysten. Dessuten legger de egg på strender, ikke midt i mangroveskogen.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 7/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!