Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Forklaring og bortforklaring

Hvilke faktorer forklarer kommunenes gjennomføring av Lokal Agenda 21?
Hvilke faktorer forklarer kommunenes gjennomføring av Lokal Agenda 21?

  pdf  Hele rapporten: Forklaring og bortforklaring (08/1999)

Av Invild Vaggen Malvik

Sammendrag

Denne rapporten bygger på en statistisk analyse av ulike faktorer som kan tenkes å forklare hvorfor noen kommuner har kommet langt i sitt arbeid med Lokal Agenda 21, mens andre er kommet kortere.

Materialet til denne analysen er hentet fra en spørreundersøkelse som Framtiden i våre hender høsten 1998 gjennomførte i norske kommuner. 150 (34,5%) av kommunene deltok i undersøkelsen; vi forutsetter derfor ikke at materialet er representativt for alle norske kommuner. De første resultatene fra undersøkelsen er presentert i FIVH-rapporten Lyspunkter og sorte hull (Mathiassen 1998). Her er kommunene rangert etter poengsummer basert på spørreskjema. Poengsummene er altså et uttrykk for hvor langt kommunene har kommet i sitt LA21-arbeid, eller sagt med andre ord : I hvilken grad de har fulgt oppfordringen fra FN-konferansen i Rio de Janeiro.

Følgende forklaringsfaktorer er vurdert: Geografiske karakteristika, økonomi, tidligere deltakelse i offentlig forsøksvirksomhet, politisk lederskap og holdninger i kommunen.

Hovedfunn:

  • Ordførers partitilhørighet synes ikke å ha betydning for kommunens LA21-innsats.
  • Gjennomgående øker kommunens LA21-innsats med økende folketall. Men blir folketallet for høyt, kan det se ut som om innsatsen hemmes av ”stordriftsulemper”.
  • Kommuner som er ”sentrum i sitt distrikt” (det vil si kommuner som omfatter eller ligger i nærheten av et tettsted på mellom 5.000 og 15.000 innbyggere, og som samtidig ligger flere timers reisetid fra de større byene), er bedre på LA21 enn de mest sentralt beliggende kommunene.
  • Holdningene i kommunen til miljøspørsmål ser ut til å ha betydning for om kommunen har jobbet med LA21.
  • Kommuner med en ”end-of-pipe”-tilnærming til miljøspørsmål har jobbet mindre med LA21 enn kommuner som har bærekraftig utvikling i fokus, altså en tilnærming som er mer helhetlig. (Begrepet “end-of-pipe” henspeiler på en strategi som er rettet mot identifisering og rensing av store punktutslipp, og hvor tekniske løsninger er tilstrekkelige).
  • Kommuner som har deltatt i forsøksordninger vedrørende kommunalt miljøvernarbeid (med unntak av MiK-forsøket), har jobbet mer med LA21 enn kommuner som ikke har deltatt i slik forsøksvirksomhet.

Analysen viser videre at

  • Det ikke er noen sammenheng mellom kommunens økonomi (inntekt pr. innbygger) og kommunens LA21-innsats. En mulig tolkning av dette funnet er at det kommunene opplever som mangel på ressurser, ikke er et økonomisk spørsmål. Kanskje er det like mye er et spørsmål om kunnskap og kompetanse?
  • Kommunens næringsstruktur ser heller ikke ut til å spille noen rolle for LA21-innsatsen.


Fortsatt behov for en Nasjonal Agenda 21

Analysen omfatter bare faktorer som kan tenkes å variere mellom kommunene. De resultatene som framkommer i det overstående materialet viser at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår for kommunesektoren. Kommunene synes å ha behov for drahjelp, eller i alle fall at de lokale prosessene ikke blir motarbeidet av de dominerende trendene i den nasjonale politikken. Et mer helhetlig grep fra sentrale myndigheters side vil derfor kunne ha stor betydning. Selv om mange miljøproblemer har sin opprinnelse på det lokale nivået, og følgelig også burde kunne løses her, så betyr ikke det at miljøproblemene kan løses på det lokale nivået alene.

pdf  Hele rapporten: Forklaring og bortforklaring (08/1999)