Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mange bekker små

Denne rapporten fra 1999 viste at de mest effektive husholdningsapparatene som da var på markedet brukte henholdsvis 50 % (kjøl/frys), 43 % (vask/tørk) og 72 % (audio/video/data) mindre strøm enn apparatene som da var i bruk. Dersom man sørget for at alle valgte beste teknologi når de skulle bytte - og antallet/størrelsen på apparatene ikke steg - kunne man i Norge spart 2,4 TWh - tilsvarende mer enn to Øvre Otta-utbygginger. Rapporten viste dessuten at teknologiutviklingspotensialet var enda større enn dette.
Denne rapporten fra 1999 viste at de mest effektive husholdningsapparatene som da var på markedet brukte henholdsvis 50 % (kjøl/frys), 43 % (vask/tørk) og 72 % (audio/video/data) mindre strøm enn apparatene som da var i bruk. Dersom man sørget for at alle valgte beste teknologi når de skulle bytte - og antallet/størrelsen på apparatene ikke steg - kunne man i Norge spart 2,4 TWh - tilsvarende mer enn to Øvre Otta-utbygginger. Rapporten viste dessuten at teknologiutviklingspotensialet var enda større enn dette.

pdf  Les hele Mange bekker små (05/1999)

Sammendrag
Energiforbruket i norske husholdninger øker stadig. Et økende antall elektriske apparater er en av grunnene til dette. Denne rapporten viser at energiforbruket til elektriske apparater i norske husholdninger kan reduseres med mer enn halvparten hvis de mest energieffektive apparatene som finnes på markedet, benyttes. Hvitevarer som kjøleskap, frysebokser, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, og forbrukerelektronikk som AV-apparater (TV, radio, video) og datamaskiner er behandlet i rapporten.

Sparepotensialet ved bruk av de mest energieffektive produktene på markedet i dag

Kjøleskap og frysebokser er blant de apparatene som krever mest energi. Hvert år bruker norske husholdninger 1545 GWh (gigawattime) på å oppbevare mat og drikke kaldt. På markedet fins apparater som bruker mye mindre energi på å holde brusen kald eller isen frossen enn gjennomsnittet av de apparatene som fins i norske husholdninger i dag. Hvis dagens apparater hadde blitt erstattet med de mest energieffektive apparatene på markedet, ville strømforbruket gått ned med 838 GWh, altså med mer enn en 50 %. Tilsvarende ville energiforbruket til vaske, oppvask- og tørkemaskiner blitt redusert med 568 GWh, det vil si en reduksjon på 43 % av dagens forbruk.

For forbrukerelektronikk, som AV-apparater og datamaskiner, er sparepotensialet også stort. 753 GWh kunne vært spart dersom vi kun benyttet de mest effektive apparatene på markedet. Sparepotensialet her utgjør hele 72 % av dagens forbruk. Hvis vi slår sammen sparepotensialene for alle de elektriske apparatene, utgjør de 2,4 TWh (terawattime) i året (se tabell).

Sparepotensialet ved bruk av såkalt ”forbedret teknologi”
Det er utviklet teknologi, som enda ikke er på markedet, som vil kunne forsterke dette energieffektiviseringspotensialet. Ved bruk av denne teknologien (kalt forbedret teknologi) kan man spare 3,2 TWh årlig, en energimengde som tilsvarer tre ganger full utbygging av Øvre Otta.

Totalt strømforbruk og sparepotensial for elektriske apparater i norske husholdninger (GWh)

  Forbruk dagens apparater
Beregnet forbruk, mest effektive maskiner på markedet
Sparepotensial, mest effektive maskiner
på markedet
Beregnet forbruk, forbedret teknologi* Sparepotensial, forbedret teknologi*
 Kjøl-/frys-apparater  1 545  707  838  314  1 231
 Vaske-/oppvask-/
tørkemaskiner
 1 318  750  568  250  1 068
 Forbrukerelektronikk**  1 051  298  753  149  902
 Totalt  3 914  1 755  2 159  713  3 201

* Teknologi som er utviklet, men som enda ikke er på markedet
** TV-apparater, videospillere, CD-spillere, radioer, datamaskiner og andre brunevarer

Framtidig utvikling av energiforbruket til elektriske husholdningsapparater
Det er flere ting som vil påvirke den videre utviklingen av energiforbruket til de elektriske apparatene i husholdningene. Både endring av husholdningenes bruksmønster og apparatenes funksjonalitet (antall funksjoner og kombinasjoner) kan føre til endrede energibehov. Selv om det satses på energieffektivisering, skjer det også teknologiske endringer av apparatene som øker effektkravene.

Standby-forbruket bidrar sterkt til forbrukerelektronikkens totalforbruk av strøm, og her er effektiviseringspotensialet stort. Men ettersom mye tyder på at det blir flere og flere av disse apparatene, kan dette motvirke effekten av at enkeltapparatene bruker mindre og mindre strøm.

Hvitevarer har også et stort effektiviseringspotensial. Forbedring av både design, teknologi og materialer kan bidra til at hvitevarene samlet sett bruker mindre strøm i framtiden. For vaske-, tørke- og oppvaskmaskiner er det i tillegg et kvalitetsmessig sparepotensial. Energi av lav kvalitet, for eksempel varmeenergi, kan brukes i stedet for elektrisitet (som er av høy kvalitet) til å varme opp vannet/lufta i maskinene.

pdf  Les hele Mange bekker små (05/1999)