Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

NORAD-støttede bedrifter på Sri Lanka: Fagforeninger forbudt

I frihandelssonene på Sri Lanka har fagforeninger vanskelige forhold, og motarbeides av det statlige investeringsrådet Board of Investment (BOI). NorWatch har besøkt fire norske bedrifter som er underlagt BOI sitt regelverk, og tre av dem praktiserer fagforeningsforbud. To av bedriftene har mottatt støtte fra NORAD, som nå har skjerpet retningslinjene på dette området. LO mener at det er lite klokt av NORAD å gi støtte til bedrifter som hindrer arbeidsfolk i å organisere seg.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I frihandelssonene på Sri Lanka har fagforeninger vanskelige forhold, og motarbeides av det statlige investeringsrådet Board of Investment (BOI). NorWatch har besøkt fire norske bedrifter som er underlagt BOI sitt regelverk, og tre av dem praktiserer fagforeningsforbud. To av bedriftene har mottatt støtte fra NORAD, som nå har skjerpet retningslinjene på dette området. LO mener at det er lite klokt av NORAD å gi støtte til bedrifter som hindrer arbeidsfolk i å organisere seg.


Av Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

Den norske stålvareprodusenten Einar Øgrey AS sitt datterselskap Alloy Fabricators International Ltd på Sri Lanka har mottatt NORAD-støtte gjentatte ganger fra midten av 80-tallet og frem til 1996. Støtten har kommet i form av opplæringsstøtte og lån.

Misjonsbedriften New Life Literature Ltd, som driver et trykkeri for bibler og kristen litteratur i frihandelssonen Katunayake, mottok også NORAD-lån i oppstartsfasen.

Begge disse bedriftene praktiserer forbud mot fagorganisering. Det gjør også fiskeutstyrprodusenten A.J. Fishing Industries, som er deleid av den norske Sandvik-familien og som leverer liner til Lofot-fisket.

Bedriftene (omtalt i egne artikler i dette nyhetbrevet) henviser til regelverket fra Board of Investments, som de mener hindrer fagorganisering. Men den fjerde norske bedriften NorWatch besøkte, som også forholder seg til BOIs regelverk, har et helt annet syn på saken.

- I regelverket er det ingen hindring eller forbud mot fagforeninger, men det finnes et krav om at alle bedriftene har en "joint consultativ committee" der ansatte deltar med representanter som velges for ett år av gangen, sier Arne Svinningen, administrerende direktør i gartneribedriften Green Farms.

Svinningen henviser til arbeidslovgivningen i landet, som garanterer retten til å være organisert. Hos Svinningen er om lag 95% av arbeiderne organisert.

Skjerpede rutiner
På midten av 90-tallet reviderte NORAD sine låneavtaler med norske bedrifter, og det ble innført som praksis at ILO konvensjonene nr 87 om organiseringsrett, nr 98 om forhandlingsrett og nr 111 om fravær av diskriminering på arbeidsplassen etterfølges av bedriftene uansett hvilket land de opererer i, samt at de etterlever de ILO-konvensjonene vertslandet har ratifisert.

- Låneavtalen med Alloy Fabricators International (AFI) har blitt skjerpet, sier Hallvard Lesteberg ved NORADs kontor for industri og næringsliv. Han fremholder at AFI har opplyst til NORAD at arbeiderne har organisert seg.

Men opplyser selskapet om det er tillatt med frie fagforeninger, eller refererer de til gruppen av ansatte de etter BOIs retningslinjer skal ha en dialog med?

- Vi fikk forståelse av at dette ikke var et problem. Men NORAD kommer til å ta fornyet kontakt med Alloy Fabricators og følge denne saken videre.

Fagforeningsforbudet hos New Life Literature, og det faktum at bedriften heller spesialavfallet sitt ut i vasken, kan ikke Lesteberg kommentere. Han henviser til at saken er svært gammel, at lånet er nedbetalt, og at sakspapirene er vanskelig tilgjengelig ettersom NORAD er inne i en flytteprosess.

Nå som NORAD har skjerpet inn låneavtalene med bedriftene og krever respekt for tre av ILO-konvensjonene, hva er rutinen for å følge opp dette i praksis?

- Vi forsøker å besøke alle bedriftene vi støtter, og skrive rapporter om forholdene der. Hvis ikke vi har anledning selv, vil vi forsøke å sende ansatte fra ambassadene, avslutter Hallvard Lesteberg.

- En menneskerett
I motsetning til Green Farms Ltd, mener de øvrige norske selskapene NorWatch omtaler i dette nyhetsbrevet at når BOI setter arbeidslovgivningen til side og motarbeider organisering, så er det riktig å rette seg etter BOI. For øvrig har Sri Lanka ratifisert ILOs konvensjon nr. 87 om retten til å organisere seg. ILO (International Labour Organisation) er et treparts samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere, som arbeider med operasjonalisering av menneskerettighetene i arbeidslivet. Konvensjon nr. 87 er en av ILOs syv kjernekonvensjoner.

Et problem for ILO har vært at bedrifter i såkalte frihandelssoner i mange land har vært unntatt den øvrige arbeidslovgivningen.

- Hele den internasjonale fagbevegelsen, også LO, er og har vært skeptiske til etableringen av disse såkalte frihandelssonene. De eksisterer for å skape et attraktivt investeringsklima for multinasjonale selskaper. Ofte innebærer dette forbud mot, eller motarbeiding av fagorganisering. Det finnes økonomiske argumenter for etablering av slike soner, men i en del tilfeller har dette gått helt av hengslene sier Leif Lauvsund i LOs internasjonale utvalg.

Fagbevegelsen forsøker å motarbeide disse sonene, når praksisen innebærer at faglige rettigheter krenkes.

- Også norske myndigheter burde innta en kritisk holdning til slike frihandelssoner, på samme grunnlaget som oss, nemlig at faglige rettigheter ofte har vanskelige kår i disse områdene.

Lauvsund er tydlig skuffet over forholdene som beskrives ved de norske bedriftene i Sri Lanka.

- Når man gir bistandspenger, må dette knyttes til krav om at faglige rettigheter skal sikres. Disse sakene i Sri Lanka må NORAD helt klart gripe tak i. Det er lite klokt av NORAD å gi penger til bedrifter som hindrer arbeidsfolk i å organisere seg.

- Vi mener at det må lages retningslinjer på dette området, som tar utgangspunkt i ILOs syv kjernekonvensjoner om faglige rettigheter. Det er ingen grunn til å støtte organisasjoner eller bedrifter som krenker faglige rettigheter og bryter menneskerettighetene, avslutter Lauvsund.

Vanskelige forhold
Arbeidsforholdene i frihandelssonene på Sri Lanka er vanskelige, og fagforeninger har ikke hatt stort spillerom i disse områdene. En studie gjort av fagforeningen National Workers' Congress (NWC) i 1997 avslørte en del grove forhold, spesielt i tekstilindustrien, men også blant annen lettere industri i sonene.

NWC, som er tilsluttet World Confederation of Labour, har startet utdanningsprogrammer og tilbyr rekreasjonsmuligheter i såkalte 'vennskaps-hus' like utenfor frihandelssonene, i et forsøk på å opprette kontakt med arbeiderne i sonen, til tross for fagforeningsforbudet.

NWC har på egen hånd organisert en gruppe av fem arbeidere fra hver av de tre sonene. Denne gruppen møtes månedlig for å diskutere utviklingen i arbeidsforholdene. De har også etablert fagforeninger på tre fabrikker inne i frihandelssonen Katunayake.

- Ingen har rett til å stoppe etablering av fagforeninger, selv ikke i frihandelssonene. Det er ikke noe offisielt fagforeningsforbud, sier Anthon Lodwick, som er leder i NWC.

- Nå vil vår fagforening ta kontakt med arbeiderne ved de norske selskapene som er nevnt, for å høre om de vil bli organisert i NWC, lover Lodwick.

Også Comunity Aid Abroad (Oxfam Australia) har engasjert seg i arbeidsforholdene i Sri Lankas frihandelssoner. 86% av arbeiderne i sonene er unge, ugifte kvinner. Mangel på arbeidskontrakter, lave lønninger, lange arbeidsdager, dårlig helse som vanlig oppsigelsesgrunn og omfattende seksuell trakassering er bakgrunnen for Community Aid Abroads engasjement, som foregår gjennom et lokalt kvinnesenter.

Aktivister i kvinnegruppene omkring frihandelssonen Katunayake forklarer NorWatch at i mangel av fagforeninger, har mange kvinner organisert seg i velferdsorganisasjoner. Disse kan ikke fylle oppgavene til fagforeninger i lønnsforhandlinger og lignende, men utgjør en viktig møteplass der de kvinnelige arbeiderne kan utveksle erfaringer og få støtte dersom arbeidssituasjonen blir for vanskelig. 

Board of Investment
The Board of Investment of Sri Lanka er direkte underlagt presidenten i landet og har til hensikt å promotere utenlandske investeringer i landet. Dette gjøres blant annet gjennom frihandelssoner. Det finnes tre frihandelssoner på Sri Lanka; Katunayake, Biyagama og Koggala. Disse sonene huset ved utgangen av 1997 drøyt 150 bedrifter, mens 536 bedrifter utenfor sonene var underlagt BOIs regelverk.

Utenlandske investeringer knyttet til BOI har i stor grad fått skattelette og blitt unntatt for avgifter på eksport og import. Selskapenes juridiske rettigheter blir til en viss grad ivaretatt av den sri lankesiske grunnloven. De "liberale" investeringsreglene i landet fritar også bedriftene for miljøforpliktelser, og arbeidernes rettigheter ivaretas i liten grad.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 9/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!