Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fersk rapport om leketøysproduksjon i Kina: Umenneskelige og uverdige forhold

Arbeidsforholdene ved 12 fabrikker i Kina som produserer leker for det vestlige markedet blir gjennomgått i en ny rapport fra Hongkong. Rapporten konkluderer med at kjente merkevarer som Barbie, Chicco og Fisher Price produseres under forhold som er høyst umenneskelige og uverdige, og også i strid med det kinesiske lovverket. Det samme gjelder "gratis-leker" fra McDonald's og Nestlé. NorWatch har undersøkt det norske leketøymarkedet, og har funnet de fleste produktene i butikkene her hjemme.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Arbeidsforholdene ved 12 fabrikker i Kina som produserer leker for det vestlige markedet blir gjennomgått i en ny rapport fra Hongkong. Rapporten konkluderer med at kjente merkevarer som Barbie, Chicco og Fisher Price produseres under forhold som er høyst umenneskelige og uverdige, og også i strid med det kinesiske lovverket. Det samme gjelder "gratis-leker" fra McDonald's og Nestlé. NorWatch har undersøkt det norske leketøymarkedet, og har funnet de fleste produktene i butikkene her hjemme.

Av Harald Eraker og Morten Rønning
Norwatch

Undersøkelsen "Arbeidsforholdene i leketøyindustrien i Kina" er gjort i regi av Coalition for the Charter on the Safe Production of Toys, av de to Hong Kong-baserte organisasjonene Asia Monitor Resource Center (AMRC) og Hong Kong Christian Industrial Committee.

AMRC har spesialisert seg på å studere arbeidsforhold innen industrien i Kina, spesielt i de sørlige områdene, og har jobbet i fire år med leketøyindustrien. De har også gjennomført flere undersøkelser innen sko- og manufakturbransjen.

Undersøkelsen tar for seg lønn- og ansettelsesforhold, arbeids- og overtid, ferie, depositum, legetjenester med mer. Dataene er samlet inn gjennom fabrikkbesøk og intervju med arbeiderne i perioden august til oktober i år. Da slik virksomhet ikke tillates, er intervjuene gjort utenom arbeidstid og arbeidsplassen. Ved flere tilfeller fortalte arbeiderne om at de var blitt advart mot å snakke med utenforstående om arbeidsforholdene.

Alle fabrikkene, som ligger i eksportsoner i Guangdong-provinsen, opererer som underkontraktører for vestlige selskap, og eies ikke av produsentselskapene.

NorWatch har undersøkt produktene og funnet ut at de fleste finnes på det norske marked, importert av henholdsvis Mattel, Brio, McDonald's og Nestl‚. Merkene det er snakk om, er Barbie, Fisher Price, Chicco, Tomy, Tyco, Disney, Teletubbies, samt McDonald's og Nestl‚ hvor lekene inngår i tillegg til mat/sjokolade. (Se side 6 for informasjon om det norske markedet og kommentarer fra de norske importørene.)

Nedenfor følger en kortfattet oppsummering av hovedkritikken mot de 12 fabrikkene undersøkelsen omfatter. Resultatet er også oppsummert i en tabell (last ned) , hvor resultatene for hver enkelt fabrikk spesifiseres.

Kontraktsforhold
En arbeidskontrakt som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er påkrevet etter den kinesiske arbeidsmiljøloven.

Ved bare fire av de 12 fabrikkene i undersøkelsen var en slik kontrakt undertegnet. I ingen av disse fire tilfellene hadde arbeidstaker fått kopi av arbeidskontrakten.

Depositum
Ifølge lokal lovgivning er det ikke tillatt å kreve noen form for depositum fra arbeidere. Allikevel avkreves to typer depositum fra ansatte i alle de tolv fabrikkene.

Ved alle fabrikkene beholder selskapet en del av den ansattes lønn, varierende fra 20 dagers til 1,5 måneders lønn.

I tillegg krever seks av fabrikkene også depositum i kontanter, varierende fra 30 til 120 Chinese Yuan Renminbi (RMB). 1 RMB tilsvarer 0.89 norske kroner.

Et slikt depositum skal, ved siden av inndragelse av arbeidstakers ID-kort, sørge for å skaffe fabrikken "lojale" arbeidstakere.

Depositumet skal betales tilbake når arbeidstaker slutter, men dette viser seg ikke å holde stikk i mange tilfeller (se punktet fratredelse).

-----------------------------------------------------------

«Jeg sluttet på Tri-S for tre dager siden fordi jeg ikke kunne holde ut de lave lønningene. Denne måneden mottar jeg kun 350 RMB (311 kroner).»
Arbeider på Tri-S-fabrikken (Fisher Price/Tyco-leker) til CCSPT.

-----------------------------------------------------------

Lønnssystem
Arbeidsmiljøloven har satt minstelønnen i området til 350 RMB i måneden. Selv om dette i utgangspunktet er svært lavt, varierer lønnen på fabrikkene fra 300 RMB opp til 1000 RMB.

Nyansatte kan bli lønnet så lavt som 40 RMB i måneden.

Mesteparten av arbeidet foregår ved akkord, enten stykkpris eller kvote-ordninger. Dette innebærer at lønnen vil variere gjennom året, etter hvor stor etterspørselen er.

Mulkter
Underleverandørene operer med et mulkt-system for en rekke "forseelser" blant de ansatte. Slike "forseelser" gjelder blant annet ved "ulovlig" fravær, forsent-komming, røyking på arbeidsplassen, om en roter bort fabrikkens ID-kort eller andre brudd på bestemmelsene.

Mulktene varierer fra fabrikk til fabrikk, fra 1 RMB for å komme for sent, til 100 RMB ved "ulovlig" fravær.

Tvunget fravær
Ved tre av fabrikkene var arbeiderne bedt å holde seg hjemme uten lønn, da det ikke var noe oppdrag for dem. Ved slike "permitteringer" kan arbeideren hverken slutte, få utbetalt depositumet for å leve av, eller få tilbake sitt ID-kort. Uten ID-kortet er det ikke mulig å søke jobb noen andre steder.

Hvis arbeidstakeren ikke kommer tilbake når arbeidet starter opp igjen, mister denne både utestående lønn, depositum og ID-kort.

Overtid og akkord
Ifølge arbeidsmiljøloven skal ikke den daglige arbeidstid overstige 8 timer eller 44 timers uke. Arbeidsgiver er samtidig ansvarlig for at arbeidstaker får en dag fri per uke.

For alle de 12 fabrikkene er standard arbeidstid satt til 8 timer per dag. Allikevel kan ikke arbeiderne forlate fabrikken etter 8 timer i perioder hvor det er mye å gjøre. Rapporten påpeker at de fleste jobber fra 10 til 16 timers dag, seks eller syv dager uken. Ved en av fabrikkene blir også arbeidstakerne pålagt nattarbeid.

Arbeidsmiljøloven begrenser bruken av overtid til maks. 3 timer per dag, og 36 timer per måned.

Ved de 12 fabrikkene i undersøkelsen er laveste antall timer overtid 3 timer per dag, 15 timer per uke og 60 timer per måned. Det høyeste timeantallet overtid er 8 timer per dag, 56 timer i uken og 224 timer per måned.

Arbeidsmiljøloven regulerer også bruk av akkord, og pålegger fabrikkene å ikke sette høyere produksjonskrav enn det som kan oppfylles innen en lovlig arbeidsdag.

Mange av fabrikkene opererer med minstelønn og kvoter. Akkordbetaling fører til at det ikke betales for overtid. Høy gjennomtrekk i arbeidsstokken fører også til en lavere produksjon, da stadig nye arbeidere er under opplæring.

De høye produksjonskravene fører til at arbeiderne ved en av fabrikkene ikke får mer enn fire timers søvn per døgn.

Kost og losji
De fleste arbeiderne må betale for kost og losji ved fabrikken. Betaling for mat varierer fra 40 RMB til 150 RMB per måned. For losji er prisen fra 5 RMB til 60 RMB. I tillegg trekker noen fabrikker de ansatte for elektrisitet og lys.

Ved de fleste fabrikkene klaget de ansatte på kvaliteten på maten, og flere har havnet på sykehus etter matforgiftning. Arbeiderne klager på lavt næringsinnhold i maten, og frokosten kan gjerne bestå av rester fra dagen før.

Innlosjeringen består ofte av 12 manns-rom med seks doble senger og en vifte. Ved en av fabrikkene i undersøkelsen innlosjeres arbeiderne i sovesaler som rommer 300 mennesker.


-----------------------------------------------------------

«Vi blir alltid bedt om å jobbe overtid til langt på natt, og får dårlig betalt. Hvis det ikke var for at både lønn og depositum blir holdt tilbake, ville jeg ha sluttet for lenge siden.»
Arbeider på Tri-S-fabrikken (Fisher Price/Tyco-leker) til CCSPT.

-----------------------------------------------------------

Ferie
Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å gi de ansatte fri i sammenheng med 7 høytider i året, samt anbefaler 2 fridager per uke. Undersøkelsen viser at disse reglene brytes ved de aller fleste av de 12 fabrikkene og at arbeiderne også pålegges å jobbe på høytidsdager.

Bare tre av fabrikkene gir arbeiderne fri en dag i uken. Ved fri i sammenheng med høytider får mange arbeidere ikke tid nok til å reise hjem for å feire høytiden, slik at de må bli værende på arbeidsplassen.

Fratredelse
Arbeidsmiljøloven gir enhver arbeidstaker rett til å slutte i jobben med en måneds skriftlig oppsigelse, men ingen av fabrikkene i undersøkelsen gir de ansatte rett til å slutte i kontraktsperioden. Kun en av fabrikkene, som ikke har arbeidskontrakter, gir de ansatte en måneds oppsigelse.

Selv etter utløpet av kontraktsperioden er det vanskelig å få godkjent en oppsigelse. Uten godkjent oppsigelse får en hverken utbetalt utestående lønn eller depositum. Ved minst en av fabrikkene beholder ledelsen ID-kortet. Slik kan man ikke skaffe seg nytt arbeid. Allikevel slutter enkelte arbeidere uten å få sitt tilgodehavende utbetalt.

Arbeidsgiver på sin side, kan når som helst si opp, eller "permittere" de ansatte uten lønn.

Helse, miljø og sikkerhet
De fleste av de 12 fabrikkene har egen lege i fabrikken. På denne måten sikrer fabrikkene seg at arbeidstakerne ikke forlater arbeidsplassen ved sykdom. I de fleste av fabrikkene må arbeiderne enten betale ved besøk hos legen, eller de blir trukket en fast sum for tjenesten.

Sykdom blir i ingen av de 12 fabrikkene godtatt som fraværsgrunn, og helsetjenesten består kort og godt i at legen gir den ansatte medisiner, før vedkommende må returnere til arbeidet.

Arbeidsmiljøet oppfyller generelt ikke kravene som stilles i lovverket. Mange av de intervjuede arbeiderne klaget på støv og lukt fra sprøytemaling. Mange arbeidere er plaget av influensa, øye-irritasjoner, hudsykdommer og kløe. Det rapporteres om at mange arbeidere besvimer på grunn av for dårlig ventilasjon. Sterk støy og mangel på hørselsvern fører til nedsatt hørsel over tid. Bare ansatte i sprøytelakkerings-avdelingene får noe ekstra lønn som kompensasjon for helsemessige klager.

Det har vært mange ulykker knyttet til leketøysfabrikker, hvor ofte fabrikk og innkvartering ligger i samme bygning. Det rapporteres at innkvartering etter hvert har blitt flyttet vekk fra fabrikkene, i en del tilfeller.

Barnearbeid
I et område av Kina hvor arbeidsløsheten er høy, er det ikke nødvendig for fabrikkene å ansette barn, for å få lønningene ned. Den store majoriteten av de ansatte i leketøysproduksjonen er unge kvinner, og lønningene er generelt lave. Bare en av de 12 fabrikkene er av de lokale myndighetene bøtelagt for barnearbeid.

Det foregår derimot en utstrakt låning av ID-kort, blant annet i tilfeller hvor folk har sluttet uten å få sitt kort tilbake. Slike kort er en nødvendighet for å få arbeid. Men siden disse lånes ut til andre, vet ikke fabrikkene hvem de egentlig har ansatt, og heller ikke om disse er fylt 16 år, slik loven krever. Et ID-kort som tilsier at en er eldre enn det som stemmer, vil gjerne gi større muligheter for å finne en jobb.

Dårlig behandling
Flertallet av de intervjuede arbeiderne i rapporten klaget over dårlig behandling fra ledelsens side. Dette kommer i tillegg til systemet med mulkter.

Arbeiderne klaget både over at ledelsen skrek til dem uten grunn, samt at enkelte arbeidere hadde fått kraftig juling av ledelsen.

Til tross for at slik behandling av ansatte er ulovlig, blir disse tilfellene aldri anmeldt. Den generelt dårlige behandlingen fører til høyt gjennomtrekk blant de ansatte.

Fagforening
Den kinesiske arbeidsmiljøloven gir enhver arbeidstaker rett til å organisere seg i den fagforeningen vedkommende ønsker. Det finnes allikevel i Kina kun en fagforening, All China Federation of Trade Unions (ACFTU), som er knyttet til styresmaktene og kommunistpartiet.

Ved kun en av de tolv fabrikkene var det dannet fagforening i regi av ACFTU. ACFTU har vist seg å være lite interessert i arbeidernes ve og vel, men derimot sikre myndighetene best mulig kontroll med arbeiderne. Dette resulterer i at selv om arbeiderne tar opp problemer knyttet til sin arbeidsplass med ACFTU, blir enten klagen ignorert, eller fagforeningen stiller seg på bedriftens side.

Streik
Siden hverken ACFTU eller det lokale Labour Bureau er særlig behjelpelig overfor arbeiderne, fører ofte konflikter på arbeidsplassen til streik.

I et av de nevnte tilfellene i rapporten, førte streik til oppsigelser av de ansatte. I et annet eksempel holdt fabrikken de ansattes lønn tilbake, inntil de skriftlig hadde beklaget streiken.

Konklusjon
Kina produserer cirka 80% av alt leketøy i verden. Undersøkelsen gjennomført av Coalition for the Charter on the Safe Production of Toys (CCSPT) viser dessverre at mye av denne produksjonen foregår under uverdige forhold for arbeiderne, og i skarp kontrast til det kinesiske lovverket.

Etter å ha jobbet med leketøybransjen i fire år oppsummerer CCSPT rapporten med å slå fast at forholdene for arbeiderne fortsatt er lite tilfredsstillende, og at arbeidernes rettigheter langt fra er ivaretatt. Dette underbygger funn fra tidligere undersøkelser.

De 12 omtalte fabrikkene produserer leker for anerkjente, vestlige produsenter, hvorav blant annet Mattel opererer med internasjonale retningslinjer for sine underkontraktører. Slike retningslinjer gir ingen sikkerhet hverken for arbeiderne, eller kunden for den sakens skyld, hvis ikke selskapet selv er interessert i å følge opp produksjonen.

-----------------------------------------------------------

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 19/98

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!