Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kværner Pulp & Paper inn i ny konflikt på Borneo? Urbefolkning og regnskog ofres

Kværner Pulp & Paper jakter på en kontrakt i forbindelse med det planlagte og omstridte celluloseprosjektet Borneo Pulp & Paper på den malaysiske delen av Borneo. Dersom den norske industrigiganten får tilsagnet, vil Kværner nok en gang delta i et prosjekt som ifølge motstanderne tar fra urinnvånere deres livsgrunnlag og omgjør regnskog til hurtigvoksende treplantasjer. Urinnvånerne forsøker å stanse prosjektet med rettslige midler, mens Kværners informasjonsleder Marit Ytreeide, etter uttallige forespørsler over lengre tid, ikke vil kommentere Borneo-saken ovenfor NorWatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kværner Pulp & Paper jakter på en kontrakt i forbindelse med det planlagte og omstridte celluloseprosjektet Borneo Pulp & Paper på den malaysiske delen av Borneo. Dersom den norske industrigiganten får tilsagnet, vil Kværner nok en gang delta i et prosjekt som ifølge motstanderne tar fra urinnvånere deres livsgrunnlag og omgjør regnskog til hurtigvoksende treplantasjer. Urinnvånerne forsøker å stanse prosjektet med rettslige midler, mens Kværners informasjonsleder Marit Ytreeide, etter uttallige forespørsler over lengre tid, ikke vil kommentere Borneo-saken ovenfor NorWatch.


Harald Eraker
Norwatch

Det er ikke snaue planer Borneo Pulp & Paper har i den malaysiske delstaten Sarawak på øya Borneo: En cellulosefabrikk med produksjonskapasitet på 750.000 tonn per år skal bygges i Bintulu-distriktet.

For å fore fabrikken med lett tilgjengelig råstoff, har selskapet fått konsesjon til å beplante 373.700 hektar med hurtigvoksende treslag som eukalyptus og acasia. Til sammenligning tilsvarer dette mer enn dobbelt så store arealer som Lorentzen-selskapet Aracruz Celuloses mye omtalte eukalyptusplantasjer i Brasil.

- Dette prosjektet er ett i en lengre liste av potensielle prosjekt som Kværner kjemper for, skriver Sven Edstrøm i Kværner Pulp & Paper Asia i en fax til NorWatch, og opplyser at Kværners interesser dreier seg om leveranse av en fiberlinje til cellulosefabrikken.

Kværner hadde allerede i fjor sommer gjort framstøt for å få kontrakten, men p.g.a. den økonomiske krisen i regionen, har igangsettingen av prosjektet og fordelingen av kontrakter ifølge Edstrøm stadig blitt utsatt.

Avgjørende
Dersom fabrikken og plantasjene blir realisert, vil prosjektet kollidere med lokalbefolkningens interesser og den artsrike regnskogen i lavlandet i Sarawak.

Ifølge miljøkonsekvensanalysen av prosjektet (Detailed Environment Impact Assesment for Proposed Chemical Pulp Mill, August-96) som NorWatch har fått tilgang til, er det registrert 12 langhus bebodd av 277 urinnvånere (Iban-folk) innenfor Borneo Pulp & Papers konsesjonsområder. Beboerne i 3 av langhusene må flytte, mens de andre mister sine landområder. Rapporten slår fast følgende om iban-folket:

"De (...) har minimalt med utdanning. Eierskap av land er avgjørende for disse menneskene hvor hver familie råder over rundt 30 hektar."

Selskapets plantasjer vil legge beslag på både skogsområder hvor det allerede foregår intensiv tømmerhogst og på det miljørapporten kaller "primary forest", i dette tilfellet tropisk regnskog.

Miljørapporten har identifisert 12 truede dyrearter og 11 vernede plantearter innenfor prosjektområdet.

-----------------------------------------------------------

"Dersom (prosjektplanene) ikke blir utfordret og eksponert for det internasjonale samfunnet, vil de berørte urinnvånernes protester bli undertrykket, og myndighetene vil fortsette å tilintetgjøre (urinnvånernes) rettigheter i andre deler av Sarawak."
Harrison Ngau i Borneo Resources Institute

-----------------------------------------------------------

Tragedie
Mens miljøkonsekvensanalysen foreslår en rekke avbøtende tiltak for å skåne regnskogen og urinnvånerne, er det andre som direkte har engasjert seg på iban-folkets side.

Organisasjonen Borneo Research Institute, som juridisk bistår berørte urinnvånere i området, er ikke nådig i sin kritikk av prosjekt-planene:

- Prosjektet vil bli en tragedie for urinnvånerne. Uten landområder vil samfunnene gå i oppløsning og føre til at deres overlevelsesevne og kultur ødelegges, sier Harrison Ngau i Borneo Resources Institute.

På papiret har iban-folket i de 12 langhusene, som alle urinnvånere i Malaysia, lovfestet rett til sine tradisjonelle landområder (Native Customary Land), noe som innebærer at utenforstående ikke kan drive virksomhet i deres territorier uten deres samtykke .

Bare på papiret
I realiteten tar industrien og myndighetene seg til rette der de måtte ønske det.

- Selv om loven sier at urinnvånerne har råderetten over sine tradisjonelle landområder, så er det de selv som må bevise at gitte landområder kommer inn under denne kategorien. Eksempelvis sier loven at urinnvånerne må kunne bevise at de har bodd på og brukt landområdene de gjør krav på før 1957. Dette er for mange urbefolkningsgrupper på Borneo umulig, da deres livsstil er nomadisk, forklarer John Kuntzli ved Bruno-Manser-Fond i Sveits. (Organisasjonen er oppkalt etter Bruno Manser, mannen som kanskje framfor noen andre europeere kjenner urbefolkningens livsvilkår i Sarawak etter å ha bodd sammen med penan-folket i mange år.)

Kuntzli forteller at selv i de få tilfellene hvor urinnvånere har klart å få rettens godkjennelse av sine landrettigheter, så betyr dette lite eller ingenting i praksis.

- Den 19 desember i fjor ble folk fra et iban-samfunn beskutt av politiet etter at de hadde forsøkt å hindre et tømmerselskap i å drive hogst på landområder som retten hadde slått fast at tilhørte ibanerne. En ble drept og to hardt skadd, sier Kuntzli, som mener at eksemplet illustrerer hvor mye verdt urbefolkningens rett til land er i Malaysia.

Rettssak
Borneo Resources Institute hjelper nå iban-folket i de 12 langhusene som blir berørt av Borneo Pulp & Paper til å utfordre myndighetenes annullering av landrettighetene.

På vegne av noen av iban-familiene har Instituttet bedt retten beskytte deres landrettigheter i påvente av voldgift som følge av at de har nektet å akseptere tilbudet om erstatning fra myndighetene.

- Men den andre saken som vi forbereder for ibanerne er viktigst. I denne saken ber vi retten erklære at myndighetenes annullering av urinnvånernes tradisjonelle rettigheter i området er i strid med grunnloven, og dermed ugyldig, forteller Harrison Ngau.

Ifølge Ngau kan myndighetene ekspropriere landområder fra privatpersoner kun dersom formålet er av offentlig karakter som f.eks. skoler, sykehus og offentlige veier. Borneo Pulp & Paper er et privat selskap eid av et selskapet fra Malaysia og et fra Singapore.

Kampanje
Konflikter mellom lokalbefolkning og miljøvernere på den ene siden, og gigantiske monokultur-plantasjer på den andre siden, er et eskalerende fenomen, særlig i Sør.

Etter initiativ fra World Rainforest Movement (WRM), møttes en rekke internasjonale og nasjonale organisasjoner den 22 juni i Uruguay for å drøfte problemene. Resultatet ble starten på en anti-plantasje-kampanje, med fokus spesielt på store plantasjer med hurtigvoksende treslag.

I kampanjemateriellet utgitt av WRM heter det bl.a. følgende:

"Disse store monokulturene blir i stadig større grad promotert i Sør, hvor billige landområder, lave lønninger og hurtigvoksende trær til sammen gjør trevirke spesielt billig. Ettersom disse gigantiske plantasjene begynner å invadere gressland, jordbruksland og skogsområder, har resultatet i land etter land blitt utpining av jorda, miljøødeleggelser og økende lokal motstand."

Kværner tause
I flere måneder har NorWatch forsøkt å få Kværners kommentarer på konfliktene knyttet til Borneo Pulp & Paper. Men informasjonssjef Marit Ytreeide har, på tross av løfter fra hennes sekretær, ikke gjort seg umaken i å ta kontakt.

Det eneste relevante som kommer fram i faxene fra Sven Edstrøm som er stasjonert hos Kværner i Indonesia, er at, dersom de får ordren på fiber linjen, så vil denne "bruke den mest moderne og miljøvennlige teknologien som er tilgjengelig i verden".

Det er ikke første gangen Kværner Pulp & Paper involverer seg i svært omstridte prosjekt av denne art. På den indonesiske øya Sumatra har selskapet levert utstyr til tre cellulose-anlegg til en verdi på tilsammen rundt 1,2 milliarder kroner. De tre Kværner-kundene ligger i alvorlige konflikter med lokalbefolkning og miljø, men også i denne sammenheng toer de sine hender (se NorWatch nr. 17-97).

Fakta: Kværner i Sarawak
Kværner ønsker kontrakten på leveranse av fiber linje til Borneo Pulp & Papers (BPP) planlagte celluloseprosjekt i Sarawak, Malaysia. BPP er et joint venture selskap eid av Asia Pulp & Paper fra Singapore og Sarawak Timber Industry Development Corporation fra Malaysia.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 16/98

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!