• Vi gir støtte til energi- og klimatiltak.
Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Krever brems i oljeletingen

Framtiden i våre hender krever i et høringsinnspill til Olje- og energidepartementet at ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte arealer (TFO) avvikles.

Forkast monsterplan!

På fredag 2. november var det  høringsfrist for «Masterplan for Gardermoen». Masterplanen handler i korte trekk om å berede grunnen for å bygge en tredje rullebane, slik at flyplassen er rustet til å møte mer enn en dobling i flytrafikken de neste 20-30 årene.

Grønn økonomi – bare prat?

De viktigste avgjørelsene vedrørende neste års statsbudsjett tas i løpet av de neste ukene, og 12. mars starter regjeringens årlige budsjettkonferanse. Framtiden i våre hender arbeider nå for å få våre viktigste saker inn i statsbudsjettet, blant annet økt satsing på tog og solenergi.

Økologisk mat og produksjon til vurdering

Mattilsynet vil ha en helhetsvurdering av økologisk mat og produksjon. Framtiden i våre hender reagerer blant annet på at de som skal gjøre jobben langt på vei har forhåndskonkludert.

Norge som lavutslippssamfunn

Til høsten kommer Klimameldingen som skal vise hvordan Norge kan redusere sine utslipp basert på anbefalingene som kom i klimakur. Framtiden i våre hender jobber for at vi raskest mulig skal begynne arbeidet med å bygge en infrastruktur som kan skape et lavutslippssamfunn.

Bærekraftsstrategi med forbedringspotensiale

Regjeringens bærekraftsstrategi skal revideres, og Framtiden i våre hender har sammen med  ForUM for utvikling og miljø kommet med anbefalinger. Den har stort forbedringspotensiale.

Mer til solenergi i sør

Framtiden i våre hender har gitt innspill til Statsbudsjettet for 2012. Vi foreslår å øremerke 200 millioner til elektrifisering av landsbygda i utviklingsland ved hjelp av solenergi, og 200 millioner til utbygging av solenergiparker som kan forsyne industri og sentrale strøk med elektrisitet.

Enova-støtten må kraftig opp

Framtiden i våre hender har gitt innspill til Statsbudsjettet for 2012. Vi foreslår en kraftig økning i Enovas rammebudsjett og støtte til den enkelte husholdning.

Utsett økt biodrivstoff

Høringskommentar til "Innføring av nye krav for drivstoff og biodrivstoff" fra Klima- og forurensingsdirektoratet fra Framtiden i våre hender.

CO2-avgiften må bestå i luftfarten!

Mektige lobbykrefter i luftfartsbransjen må ikke få gjennomslag for at dagens CO2-avgift innenlands på flydrivstoff skal fjernes. Det skriver Framtiden i våre hender i en høringsuttalelse til Miljøverndepartementet. Høringen gjelder det nye  EU-direktivet som skal inkludere luftfarten i kvotesystemet.

Halver Norfundstøtten

Regjeringen foreslår en dobling av støtten til ren energi i utviklingsland, - at budsjettposten økes med 805 millioner. Dette er i utgangspunktet veldig bra, men Framtiden i våre hender er skeptiske til at Regjeringen tilgodeser Norfund med hele 485 av disse millionene, fordi norsk energibistand som så langt har gått via Norfund har gått til storskala vannkraftutbygging.
- Annonse -