Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk
Den amerikanske organisasjonen Center for the Advancement of the Steady State Economy (CASSE) mener at en evig økonomisk vekst verken er mulig eller ønskelig. Veksten, spesielt i rike land, forårsaker allerede mer problemer enn den løser.


shoppingForbruket må ned, mener CASSE. (Foto: istockphoto)


Her er CASSE’S 15 viktigste tiltak for å fremme en økonomisk likevektsøkonomi.

1) Først og fremst, sett økologisk likevekstsøkonomi som et politiske mål. En slik økonomi har tre hovedkjennetegn: en opprettholdbar størrelse, en rettferdig velstandsfordeling og en effektiv bruk av ressurser. En forutsetning er en kulturell endring fra streben etter uendelig økonomisk ekspansjon og uholdbar forbrukskultur, til en livsstil drevet av søken etter varig velstand og et forbruk som er holdbart og som dekker menneskers reelle behov.

2) Opprett et nettverk av verneområder, tilstrekkelig i størrelse og biologisk mangfold til å sikre varig tilførsel av livsviktige tjenester fra økosystemet.

3) Stabiliser befolkningsmengden, og ta sikte på en varig befolkningsmengde som muliggjør en høy levestandard for alle, uten å undergrave økologiske systemer og deres livgivende tjenester.

4) Legg gradvis om dagens finans-, skatte- og avgiftspolitikk og handelspolitikk fra vekst til økologisk likevekt. Styr for eksempel pengetilførselen og utvikle skatte- og avgiftsregler med det nye makroøkonomiske politiske mål som retningsgiver.

5) Sett grenser for ulikhet i inntekt og formue, og innfør både minimums- og maksimumsinntekt. Innfør skatte- og avgiftsreformer for å skattelegge ”onder” (f. eks forurensning og tømming av naturressurser) framfor ”goder” (f. eks lønnsinntekt).

6) Utvikle en fellessektor for å supplere offentlig og privat sektor. Innenfor denne sektoren bør det tildeles eiendomsrettigheter til felles naturressurser (f. eks atmosfæren, mineraler og skog), og etabler offentlig forvaltning av disse ressursene for å skape maksimal varig samfunnsnytte.

7) Ta i bruk et auksjonssystem i fellessektoren  for å tildele basisressurser. Sett et ’tak’ basert på biologiske grenser. Bruk auksjoner til å fordele rettigheter til å utvinne ressurser. Sørg for en rettferdig fordeling av auksjonspriser gjennom offentlige organer. Innfør et handelssystem for utvinningsrettigheter for å oppnå effektiv anvendelse av ressursene med størst etterspørsel.

8) Innfør en mer fleksibel arbeidsdag, arbeidsuke og arbeidsår, for å gi mennesker større muligheter for selv å bestemme hvordan de vil bruke sin tid, og for å motvirke sysselsettingspress.

9) Innfør nye regler for bankvirksomhet. Begynn med gradvis omlegging av dagens banksystem, der banker låner ut betydelig mer enn de har i reserver, slik at pengesystemet beveger seg vekk fra en gjeldsoppbygging som gjør en fortløpende økonomisk vekst nødvendig.
10) Tilpass byplanleggingen slik at den begrenser byvekst og fremmer energisparing.

11) Fortsett med å måle BNP, men forstå BNP som et mål på økonomiens størrelse. Bruk andre indikatorer til å måle økonomisk  velferd og sosial fremgang, som f. eks Genuine Progress Indicator. Bruk Steady State Economy Indeks (under utvikling av CASSE) for å indikere hvor nær man er økologisk likevekt.

12) Motvirk ubegrenset kapitalflyt slik at finansielle ressurser mer direkte blir knyttet til de virkelige verdiene de representerer.

13) Arbeid for at alle kostnader reflekteres i prisene (f. eks kostnader  forbundet med miljøvern og rettferdig arbeiderlovgivning), og innfør importavgift  for å beskytte en slik nasjonal politikk mot standardsenkende konkurranse fra andre land.

14) Innfør en politikk som beveger oss bort fra globalisering og i retning av lokalisering for å spare energiressurser, skaffe til veie lokale jobber med høy kvalitet, samt å sikre og bevare lokal beslutningsmyndighet.

15) Begrens omfanget av reklame for å motvirke unødvendig stimulering av etterspørsel – og  sløseforbruk.
blog comments powered by Disqus
Framtiden i våre hender arbeider for:

  • Skatter, avgifter og støtteordninger må legges om etter prinsippet ”forurenseren betaler”.
  • Arbeidstakere og deres organisasjoner må kreve økt fritid eller andre goder i stedet for stadig høyere lønn. Det norske kjøpekraftsnivået medfører i dag et forbruk over jordas tåleevne.
  • Produksjon og forbruk må legges om fra varer til tjenester. Med få unntak er tjenester langt mindre miljøskadelig enn varer.
  • Det må innføres en skatt på finanstransaksjoner til bruk for å håndtere global fattigdom og klimaendringer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta siste nytt fra oss på E-post.Joomla Extensions powered by Joobi
- Annonse -